اصول و مفاهیم پایه GIS (بخش دوم)

وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی: یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)، اصولاً پنج فعالیت اصلی زیر را شامل می‌شود‌: ·     ورود اطلاعات ·     دستکاری و ویرایش اطلاعات ·     مدیریت اطلاعات ·     پرسش و...