جلسه هفتم آموزش نرم افزار ArcGIS

مکان یابی (site selection) : کجا مناسب است برای…مکان یابی به معنای انتخاب یک مکان مناسب جهت اجرای پروژه های مهندسی می باشد. از جمله روش های مکانیابی می توان به روش تحلیل سلسله...