اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور (بخش پنجم)

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای (Image Classification) : تصاویر حاصل از فناوری سنجش از دور تامین کننده داده های کارآمدی است که برای استخراج اطلاعات مورد نظر از آنها نیاز به پردازشهایی بر روی...