برچسب گذاری توسط: raster

اصول و مفاهیم پایه GIS (بخش دوم)

وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی: یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)، اصولاً پنج فعالیت اصلی زیر را شامل می‌شود‌: ·     ورود اطلاعات ·     دستکاری و ویرایش اطلاعات ·     مدیریت اطلاعات ·     پرسش و...

جلسه ششم آموزش نرم افزار ArcGIS

ایجاد نقشه های slop-aspect-hilshade و … از مدل رقومی ارتفاع : داده رستری شامل مجموعه منظم وشبکه مانند از سلول مربعی هم اندازه و تقسیم ناپذیر می باشند که پیکسل نامیده می شوند هر...