تشریح مقاله با موضوع IOT-GIS

صنعت حمل و نقل در حال حاضر با چالش های مسیرهای توسعه نیافته کمبود اتوبوس و مسافر و به صرفه نبودن تردد از برخی مسیرها و . . . رو برو می باشد. در...