جلسه ششم آموزش نرم افزار ENVI

Image fusion (تلفیق تصاویر) : برای بهره برداری بهینه از داده های چند سنجنده ای ، روش هایی تحت عنوان تلفیق داده های رقومی (Digital Data Integration) توسط محققین ارائه شده است که به...