آشنایی با تکنولوژی لیدار(بخش اول)

LIDAR : در این مقاله ابتدا تعریفی کلی در مورد لیدار و نحوه کار این سیستم شرح داده شده سپس به معایب و محاسن استفاده از این سیستم و برخی کاربردهای آن اشاره کرده ایم....