جلسه چهارم آموزش نرم افزار ENVI

تصحیح هندسی : منظور از تصحیح هندسی یک تصویر ، تغییر سیستم مختصات اجزای سازنده تصویر و انطباق آن با نقشه های نظیر و یا تصویری است که قبلا بر روی آن تصحیح هندسی...