جلسه هشتم آموزش نرم افزار ENVI

ایجاد DEM (مدل رقومی ارتفاع) با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER (استر) : در این فیلم آموزشی از سری فیلم های آموزشی نرم افزار انوی (envi) :مدل رقومی ارتفاعی می تواند با استفاده از...