برچسب گذاری توسط: پیش پردازش

جلسه سیزدهم آموزش نرم افزار ENVI

پیش پردازش و تصحیح اتمسفری با الگوریتم فلش(FLAASH) بر روی تصاویر سنجنده OLI لندست ۸ : اساس و طبیعت سنجش از دور نیازمند این است که تشعشع خورشید قبل از اینکه به سنجنده برسد...

جلسه دوم آموزش نرم افزار ENVI

پردازش انواع داده های سنجنده های چند طیفی و فراطیفی با فرمت های مختلف ، داده های راداری و لیدار و پشتیبانی از انواع فرمت های دیگر نرم افزار های سنجش از دوری قابلیت...

اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور(بخش دوم)

پیش پردازش : داده های سنجش از دور در حالت خام که از راه سنجنده های تصویر بردار نصب شده برروی سکوهای ماهواره ای دریافت می شوند در حالت کلی شامل نقایص و عیب...