جلسه دوم آموزش نرم افزار ENVI

پردازش انواع داده های سنجنده های چند طیفی و فراطیفی با فرمت های مختلف ، داده های راداری و لیدار و پشتیبانی از انواع فرمت های دیگر نرم افزار های سنجش از دوری قابلیت...