جلسه هفتم آموزش نرم افزار ENVI

ROI: گاهی اوقات برای جدا کردن بخشی از تصویر ، برش بخشی از آن و ذخیره در فایل جداگانه ، رقومی کردن بخشی از تصویر به صورت دستی و ذخیره آن به صورت داده...