جلسه یازدهم آموزش نرم افزار ENVI

استخراج اطلاعات مکانی و مشخصه های طیفی از تصاویر ماهواره ای : گرفتن اطلاعات از تصویر از جمله مشخصات مکانی و مشخصات طیفی جهت کار با داده های ماهواره ای ضروری می باشد و...