برچسب گذاری توسط: مدل رقومی ارتفاع

جلسه هشتم آموزش نرم افزار ENVI

ایجاد DEM (مدل رقومی ارتفاع) با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER (استر) : در این فیلم آموزشی از سری فیلم های آموزشی نرم افزار انوی (envi) :مدل رقومی ارتفاعی می تواند با استفاده از...

جلسه پنجم آموزش نرم افزار ArcGIS

ایجاد tin و Dem : یکی از ویژگیهای مدلهای سه بعدی تین، تبدیل آنها به لایه های برداری سه بعدی می باشد. چون تین ها دارای اجزاء نقطه (رئوس مثلثها)، خط (اضلاع مثلثها) و.....