اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور (بخش ششم)

الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده : روش های متعددی برای طبقه بندی نظارت شده وجود دارد. که مقبول ترین آنها، بنظر بسیاری از کارشناسان روش طبقه بندی حداکثر احتمال (MLC) است. برخلاف این...