جلسه دهم آموزش نرم افزار ENVI

ایجاد مدل سه بعدی(۳D) : ایجاد  مدل ها ی سه بعدی(۳D) و آنالیزهای مربوط به آن ، شناخت بهتری از منطقه مورد مطالعه به ما می دهد. در این فیلم آموزشی از سری فیلم های...