جلسه هشتم آموزش نرم افزار ArcGIS

مکان یابی به روش Fuzzy AHP (سلسله مراتبی فازی) : به طور خلاصه مدل Fuzzy AHP دارای مراحل زیر است: ۱٫ رسم نمودار سلسله مراتبی ۲٫ تعریف اعداد فازی به منظور انجام مقایسه های زوجی برای...