دسته: اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور

اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور (بخش ششم)

الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده : روش های متعددی برای طبقه بندی نظارت شده وجود دارد. که مقبول ترین آنها، بنظر بسیاری از کارشناسان روش طبقه بندی حداکثر احتمال (MLC) است. برخلاف این...

اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور (بخش پنجم)

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای (Image Classification) : تصاویر حاصل از فناوری سنجش از دور تامین کننده داده های کارآمدی است که برای استخراج اطلاعات مورد نظر از آنها نیاز به پردازشهایی بر روی...

اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور (بخش چهارم)

تصحیح اتمسفری : اساس و طبیعت سنجش از دور نیازمند این است که تشعشع خورشید قبل از اینکه به سنجنده برسد بایستی از اتمسفر بگذرد به همین دلیل، تصاویر سنجش از دور شامل اطلاعات...

اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور (بخش سوم)

تصحیح هندسی : بطور کلی منظور از تصحیح هندسی یک تصویر ، تغییر سیستم مختصات اجزای سازنده تصویر و انطباق آن با نقشه های نظیر و یا تصویری است که قبلا بر روی آن...

اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور(بخش دوم)

پیش پردازش : داده های سنجش از دور در حالت خام که از راه سنجنده های تصویر بردار نصب شده برروی سکوهای ماهواره ای دریافت می شوند در حالت کلی شامل نقایص و عیب...

اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور (بخش اول)

تعریف سنجش از دور (Remote sensing): سنجش از دور علم و هنر بدست آوردن اطلاعات درباره ی عوارض و فرایندها ، از طریق آنالیز داده های اخذ شده بوسیله ی سنجنده بدون تماس با آن...