فیلم آموزش مقدماتی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

در این جلسه آموزشی خواهید آموخت :

تعریف سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) در علوم نظامی

اجزا اصلی تشکیل دهنده سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

داده و انواع آن در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) : مهمترین رکن یک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) داده است. داده ها دو بخش عمده دارند: ۱-توصیفی ۲-مکانی

جداول توصیفی (ویژگی) در سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

ساختار و نمایش داده های مکانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) :

اجزاء ساختار  داده های  برداری  و رستری در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مقایسه داده های برداری و رستری در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

تفاوت GIS با سیستمهای مشابه

اجزای سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

شما ممکن است این را هم بپسندید