فایل مصور کار با نرم افزار ENVI

کار عملی با نرم افزار ENVI

(کار روی تصاویر ماهواره‌ای و اجرای پردازش) شامل:

۱-مراحل نصب نرم افزار (ENVI 5.3)

۲- طریقه دانلود تصاویر ماهواره‌ای

۳- اجرای عملیات پیش پردازش تصاویر: اجرای عملیات پیش پردازش،تصحیح رادیومتریک، تصحیح اتمسفری

۴- اجرای عملیات پردازش تصاویر شامل: فیلتر گذاری،ترکیب رنگی باندها و نسبت گیری طیفی (شاخص NDVI)،تلفیق داده‌ها (Data Fusion )، آنالیز مولفه های اصلی (PCA) ، طبقه بندی تصاویر طبقه بندی نظارت نشده و طبقه بندی نظارت شده

شما ممکن است این را هم بپسندید