توابع عضویت فازی و عملگرهای آن (Fuzzy Membership Functions & Operators)

هم اکنون می توانید با یکی از جذابترین بخش های نرم افزار ArcGIS یعنی استفاده و اعمال توابع عضویت فازی و عملگرهای مربوط به آن (Fuzzy Membership Functions & Operators) آشنا گردید در این محصول آموزشی موارد زیر بیان گردیده است.

  • تفاوت تئوری احتمال با منطق فازی
  • مجموعه های قطعی و مجموعه های فازی
  • تشریح توابع عضویت موجود در نرم افزار ArcGIS و استفاده از آنها در علم جغرافیا
  • تشریح کامل عملگرهای Gamma،Product،AND،OR،SUM
  • مقایسه محاسبات انجام شده در نرم افزار ArcGIS و متلب

شما ممکن است این را هم بپسندید