اصول و مفاهیم پایه GIS (سیستم های تصویر و سیستم های مختصات)

بخش دوم:

۱)  سیستم تصویر استوانه ای:

-استوانه ای مرکزی

– استروگرافیک  (Stereographic)

-مرکاتور (Mercator)

-مرکاتور معکوس (TranswerseMercator)

-UTM (UniversalTranswerseMercator)

در انواع استوانه ای ما از یک کره شیشه ای استفاده می کنیم. یعنی یک کره شیشه ای در نظر می گیریم و روی آن مدارات و نصف النهارات را رسم می کنیم. در مرکز این کره یک نقطه نورانی می گذاریم و کاغذی را به طور استوانه دور کره می گذاریم، تصویر این مدارات و نصف النهارات روی کاغذ می افتد و ما به راحتی می توانیم به رسم آنها بپردازیم.

۲) سیستم تصویر مخروطی نیز به انواع مخروطی مرکزی و مشابه لامبرت تقسیم می شود. فرق این سیستم با سیستم استوانه ای در این است که در سیستم استوانه ای ما کاغذ را به صورت استوانه دور کره قرار می دهیم و در اینجا به صورت مخروطی این کار را انجام می دهیم.

۳) سیستم تصویری آزیموتال نیز خود به سه زیر کلاس اورتوگرافیک، استرئوگرافیک و مشابه لامبرت تقسیم می شود. در این سیستم فضای قابل گسترش عبارت است از یک صفحه.

خواص سیستم‌های تصویر:

انتقال سطح کروی به سطح مستوی نقشه باعث می گردد تمام روابط هندسی موجود روی کره، بر روی نقشه صحت نداشته باشد. بعضی از این روابط، از نقطه نظر تهیه نقشه و کارتوگرافی حائز اهمیت است و در مواقعی، حفظ صحت این روابط در تصویر ضرورت پیدا می کند. سیستم‌های تصویر ممکن است دارای ویژگی‌های متعددی باشند، اما مهمترین آنها از نقطه نظر کاربرد در کارتوگرافی عبارتند از:

الف) متشابه بودن(Conformality)  یا حفظ زوایا.

ب) هم مساحت بودن(Equivalence)  یا حفظ مساحت.

ج) هم فاصله بودن(Equidistance)  یا حفظ فاصله.

طبقه بندی سیستم های تصویر:

طبقه بندی سیستم‌های تصویر، بر مبنای خصوصیات هندسی آنها می‌باشد. بدین معنی که سطح کروی بر سطوح قابل گسترش که به آسانی تبدیل به سطوحی صاف می گردند، تصویر می شود. این سطوح عبارتند از: استوانه، مخروط و صفحه صاف. نامگذاری تصویر هم بر اساس همین سطوح انجام می پذیرد. بدین ترتیب، اگر کره بر سطح استوانه تصویر شود، تصویر استوانه‌ای، اگر بر سطح مخروط تصویر شود، تصویر مخروطی و اگر بر صفحه صاف تصویر شود، تصویر سمتی یا آزیموتال نامیده می‌شود. تصویرهای دیگری هم وجود دارند که طبقه بندی آنها بر مبنای شکل هندسی نبوده و غالبا برای نقشه‌های خیلی کوچک مقیاس که هدف آن‌ها نمایش تمام کره یا نیمکره است، به کار می‌روند. به این نوع تصاویر می‌توان تصویرهای متفرقه یا جهانی اطلاق کرد.

ادامه دارد…..

شما ممکن است این را هم بپسندید