اصول و مفاهیم پایه GIS (سیستم های تصویر و سیستم های مختصات)

بخش اول :

از آنجایی که یک فضای کروی به راحتی قابل استفاده در نقشه خوانی نمی باشد یعنی براحتی نمی توان تمامی یک سطح کره را در یک دید رؤیت کرد و همچنین به علت مشکل بودن اندازه گیری ها روی کره، احتیاج است که فضای سه بعدی را به یک فضای دو بعدی تبدیل نماییم.

برای تبدیل یک شیء سه بعدی به یک تصویر دو بعدی به نام نقشه باید مراحلی را طی کنیم. سیستم تصویر نقشه، ما را برای تبدیل یک فضای سه بعدی به یک تصویر دو بعدی کمک می کند.

تعاریف مختلفی در این رابطه به عنوان سیستم تصویر نقشه ارائه شده است مثل:

سیستم تصویر عبارت است از انتقال شبکه مدارها و نصف النهارات روی فضای کروی زمین بر روی سطح هموار کاغذ.

سیستم تصویر عبارت است از به تصویر درآوردن مدارات و نصف النهارات یک سطح منحنی و کروی بر روی یک سطح مسطح. بر این اساس سیستم های تصویر مختلفی وجود دارد.

انواع سیستم تصویر :

۱) سیستم تصویر استوانه ای                      Cylinderical
2) سیستم تصویر مخروطی                               Conical
3) سیستم تصویر مسطحاتی                          Azimuthal

انواع سیستم تصویر


ادامه دارد…….

شما ممکن است این را هم بپسندید