انجام پروژه های سنجش از دور

از جمله تهیه، آنالیز و تفسیر انواع تصاویر ماهواره ای در زمینه های کاربری اراضی، پایش محصولات کشاورزی، مباحث زمین شناسی و…..

شما ممکن است این را هم بپسندید