مسیر یابی هوایی بالگرد، هواپیما، پهباد

پرواز در ارتفاع پایین همراه با حفظ امنیت پرواز یکی ازنیازهای اساسی در مأموریت های هواپیماهای جنگنده هواپیماهای بدون سرنشین، موشک های کروز و بالگرد است. این امربه پرنده امکان مخفی شدن در پوشش ناهمواری ها و عوارض زمین را میدهد تا بدین وسیله از آشکار شدن توسط سیستم های دفاعی دشمن در امان باشد در بعد غیر نظامی این مسئله نیز حائز اهمیت است. برخورد با موانع زمینی و پستی و بلندی ها ، همواره یکی از مهمترین موارد سوانح هوایی بوده است. هم چنین هواپیماهای بدون سرنشین و بالگردها که مأموریت های شهری مثل گشت زنی، جستجو و نجات و یا کنترل ترافیک را دارند ، با مسئله حرکت در میان عوارض مواجه خواهند شد.  در اجرای پرواز ایمن، دو مانور تعقیب عوارض زمین و اجتناب از عوارض زمین  صورت می گیرد. هدف مانور تعقیب عوارض زمین، دنبال کردن آرایش پستی و بلندی زمین در فضای سه بعدی است. سیستم اطلاعات جغرافیایی با وجود پروپرتی ها و متد های فراوان توانایی بدست آوردن بهینه ترین مسیر در یک فضای سه بعدی با توجه به مختصات محور تهدیدات (ضد هوایی- رادار و..) و عوارض طبیعی دیگر دارا می باشد.

شما ممکن است این را هم بپسندید