جلسه یازدهم آموزش نرم افزار ENVI

استخراج اطلاعات مکانی و مشخصه های طیفی از تصاویر ماهواره ای :

گرفتن اطلاعات از تصویر از جمله مشخصات مکانی و مشخصات طیفی جهت کار با داده های ماهواره ای ضروری می باشد و بدون داشتن این اطلاعات آنالیز های مربوطه دچار مشکل خواهد شد. مشخصات مکانی مربوط به سیستم مختصات و سیستم تصویر را شامل میشود و مشخصه طیفی بررسی انعکاسات هر پدیده در طول موجهای مختلف می باشد.

شما ممکن است این را هم بپسندید