جلسه سیزدهم آموزش نرم افزار ENVI

پیش پردازش و تصحیح اتمسفری با الگوریتم فلش(FLAASH) بر روی تصاویر سنجنده OLI لندست ۸ :

اساس و طبیعت سنجش از دور نیازمند این است که تشعشع خورشید قبل از اینکه به سنجنده برسد بایستی از اتمسفر بگذرد به همین دلیل، تصاویر سنجش از دور شامل اطلاعات و داده های سطح زمین بعلاوه تاثیرات اتمسفر برروی تصویر می باشد . برای کسانی که علاقه مند به آنالیز کمی انعکاس سطحی می باشند حذف اثر اتمسفر گام مهم و حیاتی در عملیات پیش پردازش می باشد. اغلب تصاویر باید قبل از اجرای هر مطالعه برای آشکارسازی اهداف ، از طریق تصحیحات اتمسفری تبدیل به انعکاس شوند. تصحیح اتمسفری به دو صورت کلی (BulkCorrection) و جز به جز (DetaildCorrection) صورت می گیرد. در روش کلی به پارامترهای اتمسفری زیادی نیاز نبوده و تصحیح اتمسفری به طور تقریبی بر تصویر اعمال می شود و در نتیجه به طور نسبی اثر اتمسفر روی تصویر را کاهش می دهد. اما در روش جز به جز یا مدل کردن ، به پارامترهای اتمسفری همچون بخار آب، CO2 ، درجه حرارت، رطوبت نسبی، فشار اتمسفرو غیره نیاز است. در این روش تصحیح به صورت پیکسل به پیکسل انجام می شود .

تصحیح جزئی اتمسفری به روشFLAASH : آنالیز طیفی فوق مکعبی با استفاده از آنالیز سریع خط دید جوی (FLAASH) روش تصحیح جزئی اتمسفری برای استخراج و بازیابی انعکاس طیفی از تصاویر رادیانس فراطیفی به کار می رود . این روش ابزاری است که طول موج های مرئی ، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز کوتاه را تا محدوده ۲/۵ میکرومتر پشتیبانی می کند .در این فیلم آموزشی شما ضمن آشنایی با ماهواره لندست ۸ و انجام برخی پیش پردازش ها، انجام تصحیح اتمسفری مدل فلش را بر روی تصاویر سنجنده OLI  ماهواره لندست ۸ را آموزش خواهید دید.

شما ممکن است این را هم بپسندید