جلسه دوازدهم آموزش نرم افزار ENVI

نحوه ایجاد موزاییک تصاویر ماهواره ای :

در این فیلم آموزشی از سری فیلم های آموزشی نرم افزار انوی (envi)، موزاییک کردن روشی است برای کنار هم قراردادن دو یا چند تصویر ماهواره ای که دارای همپوشانی یا حتی بدون همپوشانی که می تواند مختصات دار و هم بدون مختصات باشد و ساخت یک تصویر جدید از کنار هم قرار گیری این تصاویر. زمانی که منطقه مورد مطالعه ما فراتر از یک فریم تصویر ماهواره ای باشد یا بعلت پوشش ابر قسمتی از تصویر قابل روییت نباشد، در این صورت از یک تصویر دیگر که بدون ایراد می باشد استفاده و آن قسمت سالم را برش و با تصویر اصلی موزاییک می کنیم.

شما ممکن است این را هم بپسندید