جلسه هفتم آموزش نرم افزار ArcGIS

مکان یابی (site selection) :

کجا مناسب است برای…مکان یابی به معنای انتخاب یک مکان مناسب جهت اجرای پروژه های مهندسی می باشد. از جمله روش های مکانیابی می توان به روش تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS یا ّFUZZY و یا تلفیقی از اینها اشاره کرد این جلسه بحث کوتاهی در مورد AHP را خدمت دوستان آموزش می دهم.

شما ممکن است این را هم بپسندید