جلسه هشتم آموزش نرم افزار ENVI

ایجاد DEM (مدل رقومی ارتفاع) با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER (استر) :

در این فیلم آموزشی از سری فیلم های آموزشی نرم افزار انوی (envi) :مدل رقومی ارتفاعی می تواند با استفاده از منابع متعددی به دست آید.که تصاویر زوج استریو یکی از آنهاست. از اینرو در این فیلم آموزشی از تصاویر سنجنده ASTER که قابلیت تهیه تصاویر به صورت زوج و با فاصله زمانی کم را دارا می باشد جهت تهیه مدل رقومی ارتفاعی استفاده شده است.نتایج حاصله از مدل رقومی ارتفاعی همچون شیب و جهت شیب و… به دقت حاصله از مدل رقومی ارتفاعی بستگی دارد.

شما ممکن است این را هم بپسندید