جلسه نهم آموزش نرم افزار ENVI

انجام تصحیح اتمسفری :

خطا های اتمسفری آن دسته از خطا هایی هستند که به علت تاثیر اتمسفر بر روی انرژی الکترومغناطیس بوجود می آیند که باعث کاهش کنتراست تصویر و در نتیجه ضعیف شدن قدرت آشکارسازی تصویر و پنهان شدن جزئیات آن می باشد که با انجام تصحیحات اتمسفری این اثرات تعدیل می گردد. در این فیلم شما دو روش تصحیح اتمسفری را در envi آموزش خواهید دید.

شما ممکن است این را هم بپسندید