جلسه ششم آموزش نرم افزار ArcGIS

ایجاد نقشه های slop-aspect-hilshade و … از مدل رقومی ارتفاع :

داده رستری شامل مجموعه منظم وشبکه مانند از سلول مربعی هم اندازه و تقسیم ناپذیر می باشند که پیکسل نامیده می شوند هر پیکسل فقط شامل یک ارزش می باشد که یکسری از آنالیزها و مشتقات را می شود از یک لایه رستری دریافت کرد از جمله این رسترها Distance-DEM-SLOP-HILSHADE و..می باشد که در این فیلم آموزشی شما نحوه ایجاد این رسترها را در ArcGIS آموزش می بینید.

شما ممکن است این را هم بپسندید