جلسه هفتم آموزش نرم افزار ENVI

ROI:

گاهی اوقات برای جدا کردن بخشی از تصویر ، برش بخشی از آن و ذخیره در فایل جداگانه ، رقومی کردن بخشی از تصویر به صورت دستی و ذخیره آن به صورت داده برداری و انتخاب مناطق تعلیمی در بخش طبقه بندی تصویر ،به اجرای گزینه ROI  باید اقدام نمود.شما در این فیلم کار با ابزار  Region of interest یا همان ROI را آموزش خواهید دید.

شما ممکن است این را هم بپسندید