جلسه ششم آموزش نرم افزار ENVI

Image fusion (تلفیق تصاویر) :

برای بهره برداری بهینه از داده های چند سنجنده ای ، روش هایی تحت عنوان تلفیق داده های رقومی (Digital Data Integration) توسط محققین ارائه شده است که به منظور بهبود کیفیت تصویر برای تفسیر بصری به کار می رود . در تلفیق تصاویر معمولا تصاویر چند طیفی با قدرت مکانی متوسط با یک تصویر با قدرت مکانی بهتر ترکیب شده و ترکیب مناسب برای تفسیر بصری ارائه می دهد.در این فیلم آموزشی شما روش Color normalized یا همان Brovey را جهت تلفیق در envi آموزش می بینید.

شما ممکن است این را هم بپسندید