جلسه چهارم آموزش نرم افزار ENVI

تصحیح هندسی :

منظور از تصحیح هندسی یک تصویر ، تغییر سیستم مختصات اجزای سازنده تصویر و انطباق آن با نقشه های نظیر و یا تصویری است که قبلا بر روی آن تصحیح هندسی صورت گرفته است.در این فیلم آموزشی شما روش Image to Image را در نرم افزار envi جهت اعمال تصحیحات هندسی فرا می گیرید.

شما ممکن است این را هم بپسندید