جلسه سوم آموزش نرم افزار ENVI

سنجنده های مختلف در محدوده های طیفی متفاوت انعکاسات پدیده های مختلف زمینی را ثبت می کنند با مدیریت باند ها(layer stacking) و استفاده از آنها در کاربرد های مختلف علوم زمینی می توان اطلاعات را به نحو مقتضی از تصاویر استخراج نمود.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید