جلسه دوم آموزش نرم افزار ArcGIS

زمین مرجع کردن (ژیورفرنس) :

همانطور که میدانید ArcGIS یکی از قدرتمندترین ابزارها جهت زمین مرجع کردن نقشه ها را در اختیار دارد. زمین مرجع کردن به معنای نسبت دادن مختصات صحیح زمینی به نقشه می باشد. نقشه های اسکن شده دارای سیستم مختصات نمی باشندو توسط این روش مختصات صحیح به آنها اختصاص داده می شود. در این فیلم آموزشی شما نحوه Georefrencing را در Arcmap آموزش خواهید دید.

شما ممکن است این را هم بپسندید