اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور (بخش سوم)

تصحیح هندسی :

بطور کلی منظور از تصحیح هندسی یک تصویر ، تغییر سیستم مختصات اجزای سازنده تصویر و انطباق آن با نقشه های نظیر و یا تصویری است که قبلا بر روی آن تصحیح هندسی صورت گرفته است . اعوجاج هندسی دارای منابع زیادی می باشند که برخی از آنها عبارتند از: چرخش زمین در زمان دریافت تصویر، انحنای کره ی زمین ، تغییرات در ارتفاع و سرعت ماهواره و تاثیرات پانورامیک (پورحسن کشاورز،۱۳۸۵).

هدف تصحیح هندسی جبران اعوجاج های معرفی شده به وسیله ی این عوامل می باشد به طوری که تصویر تصحیح شده دارای ارزش هندسی باشد. فرایند تصحیح عموما به صورت دو مرحله ای اجرا می شود: ابتدا اعوجاج هایی که به صورت سیستماتیک یا قابل پیش بینی می باشند و در مرحله دوم ، آن دسته از اعوجاج هایی که به صورت غیر قابل پیش بینی می باشند. اعوجاج های سیستماتیک به خوبی قابل تشخیص اند و به راحتی بوسیله ی بکار بردن فرمول های بدست آمده از طریق مدل سازی ریاضی منابع اعوجاج، تصحیح می شوند. اعوجاج های ذکر شده تا حدود زیادی بوسیله تجزیه و تحلیل نقاط کنترل زمینی خوب توزیع شده واقع در یک تصویر ، تصحیح می شوند (دیسفانی،۱۳۷۷). نقاط کنترل زمینی پدیده هایی با موقعیت زمینی شناخته شده هستند که می توانند به دقت برروی تصاویر رقومی قرار گیرند. در فرایند تصحیح، نقاط کنترل زمینی زیادی، هم به لحاظ مختصات دو بعدی تصویری آنها (شماره های ستون – ردیف) و هم به لحاظ مختصات زمینی آنها (نوعا استخراج شده از یک تقشه بر حسب مختصات با طول و عرض جغرافیایی) برروی تصویر اعوجاج یافته قرار داده و منطبق می شوند. این مقادیر سپس تحت تجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات، به منظور تعیین ضرایب مربوط به دو معادله انتقال مختصات که می تواند مختصات صحیح هندسی و مختصات تصویر اعوجاج یافته را به یکدیگر مرتبط سازد ، قرار می گیرند. به محض آن که ضرایب این معادلات تعیین شوند ، مختصات تصویر اعوجاج یافته برای هر موقعییت نقشه می تواند به طور دقیق تخمین زده شود.

برای تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای دو روش وجود دارد. اگر لازم باشد تصاویر به صورت منفرد مورد استفاده قرار گیرند از روش ثبت تصویر به نقشه استفاده می شود و اگر قرار باشد که از تصاویر جند زمانه استفاده شود از روش ثبت تصویر به تصویر استفاده می شود به عنوان مثال اگر تصویر تصحیح هندسی شده قبلی از یک منطقه موجود باشد و بخواهند تصویر جدید را برآن منطبق کنند از این روش استفاده می شود . این روش عموما مشابه روش قبلی می باشد ولی نکته تمایز آن انتخاب نقاط کنترل لازم برای محاسبات است که در این روش نقاط متناظر از دو تصویر انتخاب می شوند. و این در حالی است که در روش قبل ، نقاط متناظر از تصویر و نقشه انتخاب می شدند. (احد نژاد، ۱۳۷۹)

 

شما ممکن است این را هم بپسندید