اصول و مفاهیم پایه سنجش از دور(بخش دوم)

پیش پردازش :

داده های سنجش از دور در حالت خام که از راه سنجنده های تصویر بردار نصب شده برروی سکوهای ماهواره ای دریافت می شوند در حالت کلی شامل نقایص و عیب هایی هستند. تصحیح نقص ها و برداشتن عیوب موجود در داده ها بعنوان پیش پردازش است، چون این کار قبل از اینکه داده ها به منظور مشخصی به کار روند توسط عمل گرهایی انجام می شود. با وجود اینکه بعضی از تصحیحات در ایستگاه دریافت کننده زمینی انجام می شود ، مشکل است که تصمیم بگیریم پیش پردازش شامل چه مواردی است چون موجود بودن یا نبودن یک عیب یا نقص در داده ها ، بستگی به استفاده مورد نظر دارد و اینکه کدام داده مورد نظر است استفاده شود. برای نمونه اگر یک نقشه با جزئیاتی شامل توزیع انواع گیاهان ویژه با یک چارت دریایی لازم باشد انگاه اعوجاج هندسی موجود در یک تصویر سنجش از دور تصحیح نشده به عنوان یک عیب موثر قابل توجه خواهد بود. از طرف دیگر، اگر منظور از مطالعه، بررسی تعیین موجود بودن یا نبودن یک کلاس بخصوصی از کاربری زمین (نظیر نواحی ابیاری شده دریک ناحیه ی خشک و بی آب و علف) باشد ، تجزیه و تحلیل بصری روی یک تصویر رنگی کاذب که یه طور مناسب پردازش شده کافی خواهد بود چون مطالعه روی تعیین موجود بودن یا نبودن یک نوع کاربری زمین به خصوص به جای تعیین موقعیت دقیق ان است. (امینی، ۱۳۸۸).

هنگامی که سنجنده ها امواج بازتابی پدیده ها را ثبت می کنند ، ممکن است سه دسته اشتباه رخ دهد که نوع اول مربوط به خطای سنجنده ها ، نوع دوم خطاهای هندسی که مربوط به کرویت زمین، چرخش زمین، ارتفاع ، موقعیت و وضعیت ماهواره در فضا و غیره می باشند و نوع سوم خطاهای مربوط به عوامل جوی موثر در میزان انعکاس رسیده به سنجنده ها می باشند (طاهر کیا، ۱۳۷۶).

لذا جهت استفاده از اطلاعات رقومی ثبت شده توسط سنجنده ها ، تصحیحات زیر ضروری می باشد:

الف) اصلاح خطاهای دستگاهی

ب) تصحیح هندسی

ج) تصحیح رادیومتریک (اتمسفری)

  اصلاح خطاهای دستگاهی

خطاهای دستگاهی شامل خطاهایی نظیر خطوط جا افتاده (ناشی از خطای ابزار اسکن کننده، ثبت و انتقال اطلاعات و یا نسخه کاربردی مکرر از نوارهایCCT ) و خطاهای مربوط به عمل کرد آشکار سازها (ناشی از خطای خارج شدن عملکرد آشکار سازها از حالت کالیبره خود) می باشند.(زبیری ، ۱۳۷۸)

برای حذف خطاهای خطوط جا افتاده از روشهای میانگین گیری از دو باند بالا و پایین و یا از روش همبستگی بین باندها استفاده می شود. همچنین برای حذف خطاهای مربوط به عملکرد آشکارسازها از روشهای اتصال هیستوگرام های پارامتری و غیر پارامتری استفاده می شود. (طاهر کیا،۱۳۷۶).

 

شما ممکن است این را هم بپسندید