دوره کاربردی ENVI

آکادمی ژئوانفورماتیک با همکاری مجتمع فنی تهران برگزار می نماید

سر فصل دوره  پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار ENVI

امروزه ماهواره های متعددی توسط کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت در مدار اطراف زمین قرار گرفته اند. هرکدام از این ماهواره ها حامل یک یا چند سنجنده بوده و وظیفه خاصی دارند؛ برخی از آن ها مأمور به تصویربرداری از سطح زمین هستند و اغلب در طول موج های مختلفی تصویربرداری می کنند. تصاویر حاصله بعد از پیش پردازش های مناسب، آماده پردازش های اصلی می شوند. یکی از نرم افزارهایی که به طور گسترده ای در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، نرم افزار ENVI محصول شرکت Exelis Visual Information Solutions  است. پردازش تصاویر ماهواره ای در زمینه های مختلفی مانند شناسایی و پی جویی کانسارها، زمین شناسی، محیط زیست و کشاورزی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد
از آنجایی که تصاویر ماهواره ای در طیف وسیعی از مطالعات مربوط به علوم زمین مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین لازم است که شیوه بکارگیری و پردازش این داده ها و تهیه نقشه از چنین اطلاعاتی و تطبیق و اعتبار سنجی آن با داده های حاصل از مطالعات میدانی را دانشجویان و محققین بیاموزند. .در پایان این دوره آموزشی دانش پژوهان قادر خواهند بود انواع پیش پردازشهای مورد نیاز را برروی تصاویر ماهواره ای اعمال و سپس با انجام آنالیزها و پردازش تصاویر  اطلاعات مورد نیاز را استخراج نمایند.

سرفصل دوره

۹ بخش کلی در نظر گرفته شده است

بخش اول

 1.  عناصر کاربردی در سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای
 2. معرفی اصلی ترین مراحل  پردازش تصاویر ماهواره ای در سنجش از دور 
 3. امواج الکترومغناطیس و فیزیک سنجش از دور
 4. معرفی ویژگی های داده های ماهواره ای سنجش از دور 
 5. انواع سنجنده ها و کاربردهای مختلف آن ها
 6. توان تفکیک مکانی 
 7. توان تفکیک طیفی
 8. توان تفکیک زمانی 
 9. توان تفکیک رادیومتریکی 
 10. معرفی داده های ماهواره ای برای انجام پروژه های علمی سنجش از دور
 11. مقایسه کارایی سنجنده های گوناگون در انجام پروژه های سنجش از دور
 12. آشنایی با ماهواره های سری لندست 
 13. آشنایی با ماهواره های سری سنتینل
 14. آشنایی با سنجش از دور فراطیفی و تصاویر هایپریون
 15. نصب معرفی و آشنایی با محیط ENVI
 16.  نحوه فراخوانی داده های مختلف در محیط ENVI

بخش دوم

 1. معرفی مهمترین سایت های دانلود داده های ماهواره ای 
 2. آموزش روش ثبت نام در سایت EarthExplorer
 3. آموزش گام به گام روش دانلود تصاویر ماهواره ای سری لندست و سنتینل و بقیه سنجنده ها  از سایت EarthExplorer

بخش سوم 

 1. معرفی داده های ماهواره ای لندست 
 2. روش فراخوانی تصاویر ماهواره ای لندست در نرم افزار ENVI
 3. روش انجام تصحیحات رادیومتریکی بر روی تصاویر ماهوازه ای لندست ۸ 
 4. روش محاسبه رادیانس تصاویر ماهواره ای لندست ۸
 5. بررسی تفاوت بین رادیانس و رفلکتنس در تصاویر ماهواره ای 
 6. روش انجام تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای لندست ۸ با استفاده از الگوریتم FLAASH و دیگر الگوریتم های تصحیح اتمسفری

بخش چهارم

 1.  تصحیح رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 2.  تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ با استفاده از الگوریتم QUAC
 3. تصحیحات هندسی
 4. زمین مرجع کردن تصاویر
 5. زمین مرجع کردن نقشه ها
 6. روش image to image
 7. روش image to map
 8. موزاییک تصاویر ماهواره ای در ENVI
 9. برش تصاویر ماهواره ای
 10.  تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 11.  اعتبار سنجی نتایج تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 12.  محاسبه شاخص پوشش گیاهی NDVI برای تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 13. محاسبه انواع شاخص های طیفی پوشش گیاهی
 14. شیوه بکارگیری روابط در Band Math
 15. فیوژن تصاویر به روش های مختلف
 16.  پیاده سازی مراحل لازم در پروژه مساحت سطحی پهنه های آبی
 17. تصحیح رادیومتریکی تصاویر ماهواره ای لندست ۸ جهت انجام  محاسبه مساحت سطحی
 18. تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای لندست ۸ جهت محاسبه مساحت سطحی
 19. محاسبه انواع شاخص های طیفی آب و رطوبت برای استخراج مساحت سطحی 
 20. معرفی حد آستانه های کاربردی برای جداسازی پهنه های آبی از تصاویر بدست آمده از طریق شاخص های طیفی
بخش پنجم
 1. استفاده از فیلترها
 2. فضای فرکانسی چیست؟ و چه کاربردی دارد
 3. فیلتر پایین گذر
 4. فیلتر بالا گذر
 5. کار با ابزار Convolution And Morphology
 6. ترکیبات و سیستم  های رنگی
 7. در کدام ترکیب رنگی چه پدیده ای با چه رنگی مشاهده می شود؟
 8. معرفی تبدیلات (Transformation)
 9. ابزار RBG TO HSV USGS
 10. ابزار Decorrelation Stretch
 11. روش های مولفه اصلی
 12. ماتریس همبستگی
 13. روش ICA
 14. روش MNF
 15. روش Photographic Stretch
 16. روش Saturation Stretch
 17. روش Synthetic Color Image
 18. روش Tasseled Cap

بخش ششم

 1. روش پیاده سازی طبقه بندی نظارت نشده
 2. روش iso data clustering
 3. روش k means clustering
 4. معرفی روش طبقه بندی نظارت شده
 5. انواع روشهای نظارت شده
 6. نمونه برداری در فرایند طبقه بندی نظارت شده

بخش هفتم

 1. بررسی میزان تفکیک پذیری کلاس ها در طبقه بندی نظارت شده
 2. نقش فضای ویژگی در میزان تفکیک پذیری نمونه های برداشت شده برای هریک از کلاس ها
 3. نقش پارامتر دیورژانس در تفکیک پذیری نمونه های برداشت شده برای هریک از کلاس ها
 4. اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Minimum Distance
 5. اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Maximum Likelihood
 6. اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Neural Network
 7. اجرای فرایند طبقه بندی نظارت شده با استفاده از روش Support Vector Machine
 8. نمونه برداری در گوگل ارث به منظور اعتبار سنجی نقشه های طبقه بندی شده

بخش هشتم

 1. اعتبار سنجی کیفی و کمی نقشه های طبقه بندی شده
 2. معرفی ماتریس خطا و  کاربرد آن در اعتبار سنجی
 3. معرفی کارایی پارامترهای ماتریس خطا در اعتبار سنجی
 4. معرفی نقش ضریب کاپا در اعتبار سنجی 
 5.  پارامتر Overall Accuracy در اعتبار سنجی
 6.  خطای Commission در اعتبار سنجی
 7. خطای Omission در اعتبار سنجی
 8. آشنایی با روش های آشکار سازی تغییرات در پردازش تصاویر ماهواره ای
 9. روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر اطلاعات آماری
 10. روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر تصاویر و داده های باینری
 11. روش پیاده سازی آشکار سازی تغییرات مبتنی بر روش های طبقه بندی تصاویر
 12. روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم Change/No Change
 13. روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم Increase/Decrease
 14. روش آشکار سازی تغییرات بر اساس الگوریتم From/To
 15. روش آشکار سازی تغییرات بر اساس شاخص های طیفی 
 16. روش آشکار سازی تغییرات بر اساس تبدیلات تصاویر ماهواره ای 

بخش نهم

 1. روش تولید نقشه نوع کشت با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 2. روش ایجاد داده های سری زمانی 
 3. روش ترکیب اطلاعات از طریق زمان های متفاوت 
 4. روش بارزسازی تفاوت های زمین های زراعی در تصاویر ماهواره ای
 5. روش استخراج چرخه فنولوژی از تصاویر ماهواره ای 
 6. روش جداسازی محصولات زراعی مختلف بر اساس تغییرات چرخه رشد

مدرس دوره

اسماعیل یزدانی

 • دانشجوی دکتری GIS
 • مدیر بخش سنجش از دور آکادمی ژئوانفورماتیک
 • دارای سابقه تدریس ۷ ساله
 •  دارای سابقه انجام پروژه های مختلف GIS&RS
  • نویسنده ۱۰ مقاله علمی پژوهشی

   برنامه روزهای برگزاری دوره در سال ۱۳۹۸

   اطلاعات برگزاری دوره ENVI

   تاریخ شروع : ۱۵ آذر(دوره برگزار گردید)

   در حال ثبت نام برای ۲۶ دی ۹۸ ….

   مدت دوره : ۲۵ ساعت

   ظرفیت دوره : حضوری ۸ نفر/غیرحضوری ۸ نفر

   شهریه : ۵۵۰هزار تومان—- فقط ۵۰۰ هزار تومان

   تخفیف ویژه برای ثبت نام گروهی ۳ نفر و بیشتر (نفری ۴۷۰ هزار تومان)

   ** علاقه مندانی که توانایی پرداخت نقدی ندارند، امکان پرداخت اقساطی در ۲ قسط نیز وجود دارد 

   **آدرس محل برگزاری دوره : مجتمع فنی تهران . نمایندگی ونک..خیابان ولیعصر، پائین تر از میدان ونک، خ ۱۶ گاندی، پلاک ۱۶

   تماس : ۰۹۲۱۶۸۷۱۸۹۹   یزدانی

چیزی هایی که در پایان دوره دریافت می کنید

پشتیبانی آموزشی دایمی

هدیه مخصوص

فیلم هر جلسه

مدرک معتبر دوزبانه