دوره برنامه نویسی R

سرفصل دوره مقدماتی برنامه نویسی R

• آشنایی با زبان برنامه نویسی R

 • مقدمه
 • مزایای منحصر به فرد R
 • مبانی برنامه نویسی با زبان R
 • معرفی پکیج های مهم و پرکاربرد
 • جایگاه R در علوم مکانی
 • نصب و راه اندازی R, R studio

• ساختار اشیاء در R

 • تعریف داده ها با ساختارهای مختلف
 • ورود داده و ذخیره داده در R
 • آماده سازی و اصلاحات بر روی داده ها
 • بررسی توابع خانواده apply

• محاسبات و تحلیل های آماری

 • تعریف متغیر و عملگرهای ریاضی و منطقی
 • ساختارهای کنترل
 • تحلیل های آمارتوصیفی

• ترسیم و نمایش نمودار ها

 • ترسیم نمودارهای آماری ونمودارهای دوبعدی و سه بعدی
 • معرفی پکیج های مرتبط با جداول و رسم نمودار
 • تمرین برنامه نویسی و حل مسئله

• بررسی پکیج های Shiny , Leaflet

 • مقدمه ای بر این پکیج ها
 • اجزای تشکیل دهنده و نحوه استفاده
 • حل یک مثال ساده به کمک Shiny و Leaflet